DSC_5612
DSC_0075
REALIZÁCIE A
MONTÁŽE
Ak chcete vedieť, či vaše ochranné opatrenia sú logické a zrozumiteľné pre pracovníkov, nemusíte byť úspešní vďaka “rutine” “prevádzkovej slepote”. My sa pokúsime vidieť za vás tak, aby ste získali reálny obraz.

A dáme vám k tomu aj zopár dobrých rád.

 • Obhliadka pracovísk a záznamy situácií
 • Štruktúrované rozhovory s pracovníkmi
 • Vypracovanie správy a stave systému
 • Periodická kontrola
BEZPEČNOSŤ ZAMESTNANCOV

Pohyb a práca vo výškach je činnosť s osobitným nebezpečenstvom v zmysle požiadaviek predpisov BOZP platných v SR (Nariadenie vlády 396/2006 Z.z. a nasl.). preto je potrebné vykonať opatrenia na zníženie rizika. Zamestnávateľ musí znížiť riziko na prijateľnú úroveň pomocou kolektívnych ochranných opatrení a v prípade ak to nie je možné, tak musí prideliť osobné ochranné prostriedky pre všetkých zamestnancov vystavených zistenému riziku.

Vzhľadom za zložitosť problematiky ochrany proti pádu je vhodné využiť odbornú pomoc pri zisťovaní ohrození a nebezpečenstiev a následne pri navrhovaní vhodných opatrení pre jednotlivé situácie.

MOŽNOSTI PRE OCHRANU PROTI PÁDU

Pre vytvorenie bezpečného priestoru pre prácu zamestnancov pri činnostiach na zvýšených pracoviskách navrhujeme kombináciu kolektívnych a osobných ochranných opatrení proti pádu z výšky takto:

 • pevné výstupové rebríky na strechu budov – vertikálny istiaci systém VERT s brzdou a tlmiacim prvkom na hornom kotviacom bode – STN EN 353-1
 • okraje striech pri výstupe osôb – pevné dvojtyčové zábradlie BARRIER na miestach výstupu na strechu – STN EN 13 374
 • technologické zariadenia na strechách – pevné dvojtyčové zábradlie vytvorené oceľovou konštrukciou na nosných oceľových profiloch pod technológiou – STN EN 13 374
 • povrch strechy so svetlíkmi – vytvorenie horizontálnych istiacich systémov pre bezpečný pohyb pracovníkov v bezpečnej zóne (v prvej fáze horizontálny istiaci systém v strede strechy, následne systému po stranách pre zaistenie okrajov strechy a svetlíkov) – STN EN 795 C
 • svetlíky – zabezpečenie proti pádu osôb cez krehký povrch (prípadne počas otvorenia) ochranným sieťovým profilom v zmysle požiadaviek EN 1873
 • prístrešky a strechy – doplnenie konštrukčných prvkov na plošine s ventilačnými jednotkami pre splnenie požiadaviek STN EN 13 374
 • plošiny vo výškach – úprava a doplnenie ochranných prvkov pre pohyb osôb na pracovisku
 • prístrešky a strechy – horizontálny istiaci systém pre zaistenie strechy prístrešku – STN EN 795 C
SAFETIME.SK

PROJEKTY

Naše projekty zasahujú do všetkých oblastí priemyslu. Prechádzali sme už chemickými prevádzkami, videli sme hutnícke procesy, posudzovali sme strechy, rebríky, lešenia. Naše projekty prispievajú k zlepšovaniu bezpečnosti práce, ale najviac náš teší, že zákazníci zažívajú dobré príbehy s bezpečným koncom.

Otvorenie strediska v SAFE TIME pre účel školenia.

Udalosť zameraná na zváženie ochrany pred pádom.